ANBI-status

Orkest Orventus heeft sinds 2015 een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het voordeel voor donateurs is dat een gift kan worden afgetrokken van de belasting. Voor particulieren mag 125% van het gedoneerde bedrag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting en bij giften van bedrijven geldt dat 150% van het gedoneerde bedrag mag worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting.

Enkele rekenvoorbeelden:

Donatie van een bedrijf 500 euro
Afgetrokken mag worden 750 euro
Bij 20% vennootschapsbelasting levert dat op 150 euro
Waardoor de netto schenking bedraagt 350 euro
Donatie van een particulier 500 euro
Afgetrokken mag worden 625 euro
Bij 52% inkomstenbelasting levert dat op* 325 euro
Waardoor de netto schenking bedraagt 175 euro
*) voor particulieren geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen

Er zijn nog talloze andere mogelijkheden. Als je meer informatie over schenkingen of de ANBI-status wenst, kun je contact opnemen met onze penningmeester, via penningmeester@orventus.nl. Ook is via deze link een factsheet over doneren aan Orventus te downloaden.

ANBI-gegevens

Hieronder vind je de exacte gegevens waaronder de ANBI-status bij de Belastingdienst is geregistreerd.
STICHTING ORVENTUS
Kerkeind 55
5763 BB Milheeze
info@orventus.nl
RSIN 8227.75.785

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Orventus beschreven in een beleidsplan. Samenvattend bevat het beleidsplan het volgende.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Orventus is als volgt vastgelegd:
Het zijn van een platform voor topamateurs op het gebied van muziek, alsmede het beoefenen van instrumentele muziek in het algemeen en van instrumentele originele blaasmuziek in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid ten aanzien van doelstelling

– Stichting Orventus spant zich in om de doelstelling te behalen, door het geven van 2 concertseries per jaar op podia door de hele provincie Noord-Brabant;
– Het bestuur waarborgt de orkestsamenstelling en het niveau van de muzikanten;
– De artistiek leider wordt benoemd door het bestuur;
– Stichting Orventus heeft geen winstoogmerk;
– Bestuursleden worden niet bezoldigd voor hun werkzaamheden. Eventuele uitbetaalde bedragen betreffen direct voor de Stichting gemaakte kosten.

Inkomsten

Stichting Orventus genereert als volgt inkomsten om de doelstellingen te kunnen behalen:

  • Een financiële bijdrage van deelnemers aan projecten
  • Recette
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Incidentele donaties
  • Een jaarlijkse donatie van Vrienden van Orventus

Beheer en besteding vermogen

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting. Het vermogen wordt uitsluitend besteed ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.

Jaarstukken

Jaarstukken over 2018:
2018 resultatenrekening
2018 balans

Jaarstukken over 2019:
2019 resultatenrekening
2019 balans

Jaarstukken over 2020:
2020 resultatenrekening
2020 balans

Jaarstukken over 2021:
2021 resultatenrekening
2021 balans

Jaarstukken over 2022:
2022 resultatenrekening
2022 balans